cs

en

Cíl ALISI

Cílem ALISI je vybudovat a provozovat moderně vybavené výzkumné centrum dosahující aplikovatelných výsledků výzkumu a vývoje a přiblížit tak technologickou úroveň zdejšího výzkumu a vývoje v řešených oblastech světové elitě.

Tematicky jde o výzkumné aktivity zasahující do oblastí diagnostiky a technologií, které využívají nových metod magnetické rezonance, laserových mikrotechnologií a nanotechnologií – zejména interferometrie a spektroskopie, měření a vyhodnocování biosignálů, elektronové mikroskopie a litografie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci unikátních přístrojů a systémů.

Existence centra je novým impulsem k rozšíření spolupráce s tuzemskými i zahraničními průmyslovými partnery, vysokými školami, zdravotními ústavy a výzkumnými institucemi.

Výstupy ALISI jsou primárně orientovány na:

  • uživatele výsledků výzkumných aktivit (aplikační partnery): Realizací ALISI dojde k posílení kolaborativního a smluvního výzkumu a ke zrychlení transferu nových poznatků ke stávajícím i novým partnerům. To se odrazí ve vyšší inovativnosti jejich produktů a posílí jejich konkurenceschop­nost.
  • studenty a mladé výzkumné pracovníky: ALISI významně přispěje k výchově odborníků v oborech rozvíjených v ÚPT, k aplikaci jejich poznatků z výukového procesu do praktické výzkumné činnosti a k jejich dalšímu odbornému růstu.

Dopad ALISI je však širší, protože navýšení inovačního a vědeckovýzkumného potenciálu regionu přispěje ke zvýšení jeho atraktivity a hospodářského významu.

Realizační fáze ALISI zahrnuje:

  • vybudování insfrastruktury v areálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (rekonstrukci 213 m2 stávajících laboratoří, vybudování 1 536 m2 nových laboratorních prostor, přístrojové vybavení špičkovými moderními technologiemi, např. NMR spektrotomografem s magnetickým polem 9,4 T, elektronovým litografem, magnetronovým naprašovacím zařízením, zkapalňovačem helia, fs laserovým systém a dalšími.)
  • výzkumné aktivity ve dvou výzkumných programech (diagnostické metody, pokročilé technologie).

Provozní fáze ALISI se zaměřují zejména na:

  • produkci aplikovaných výsledků výzkumu a vývoje,
  • rozvoj spolupráce s uživateli výsledků ALISI z aplikační sféry, vysokých škol, výzkumných a zdravotních institucí,
  • podporu využití infrastruktury centra studenty vysokých škol,
  • vytváření pracovních příležitostí pro mladé výzkumné pracovníky.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace