cs

en

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie je jednou z nejčastěji používaných technik zkoumání hmoty s extrémně širokým rejstříkem aplikací v materiálových i biomedicínckých vědách a dokonce i ve vědách sociálních. Laboratoř elektronové mikroskopie (LEM) disponuje rozsáhlými zkušenostmi ve vývoji a užití přístrojové techniky stejně jako v metodologii elektronové mikroskopie. V současné době nabízí několik unikátních metod zobrazování a analýzy povrchů pevných látek s vysokým prostorovým rozlišením.

 • Špičkového prostorového rozlišení je dosahováno pomocí studeného autoemisního zdroje elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM 6700F, a totiž ověřeného rozlišení 1 nm při energii elektronů 15 keV. Mikroskop je vybaven energiově disperzivním analyzátorem rtg záření Oxford INCA Energy 350 pro chemickou mikroanalýzu.
 • Metodologie rastrovací elektronové mikroskopie při velmi nízkých energiích byla vyvinuta v ÚPT a příslušné přístavky jsou instalovány na několika mikroskopech v LEM. Metoda umožňuje udržet rozlišení obrazu až do libovolně nízké energie, což u komerčně dostupných přístrojů není možné. V oblasti velmi nízkých energií elektronů se setkáváme s množstvím nových kontrastních mechanismů odhalujících elektronickou a krystalickou strukturu preparátu.
 • Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie (EREM) umožňuje studovat vzorky živé hmoty a materiálů za zvýšeného tlaku okolního plynu až do 3000 Pa. V takovém prostředí nedochází k nabíjení nevodivých vzorků a dokonce i vlhký materiál je možné ochránit před vyschnutím. Přístroje pro EREM nicméně mohou pracovat i za standardních podmínek vysokého vakua.
 • Elektronová mikroskopie v ultravysokém vakuu řádu 10–8 Pa umožňuje studovat atomově čisté povrchy, které je možné přímo v přístroji očistit bombardováním iontovým svazkem. Toto zařízení nabízí pro nízkoenergiovou mikroskopii zvláště vynikající podmínky.
 • LEM má k dispozici standardní preparační techniky jako je naprašování a napařování povrchových vrstev, ztenčování pomocí iontového svazku, přesné řezání. Pro doplňkové světelně optické zobrazení se používá konfokální mikroskop Olympus LEXT 3100.

Rastrovací elektronová mikroskopie vysokého rozlišení s rtg mikroanalýzou

Rastrovací elektronová mikroskopie vysokého rozlišení nachází uplatnění v téměř všech vědeckých odvětvích. V kombinaci s rtg mikroanalýzou je zdrojem informací o topografii povrchu preparátu spolu s lokálním kvantitativním složením co do chemických prvků.

Výhody a příklady aplikací:

 • Zobrazování pomocí čtyř různých detektorů poskytuje komplexní informaci o preparátu.
 • Povrch lze pozorovat při velmi nízkých energiích elektronů až do cca 20 eV při vysokém rozlišení.
 • Sekundární elektrony informující o topografii povrchu jsou zachycovány dvěma vzájemně se doplňujícími detektory.
 • Zpětně odražené elektrony jsou rovněž detekovány dvěma různými detektory s možností zachytit veškerou emisi tohoto signálu včetně elektronů odražených pod velkými úhly, které jsou v konvenčních přístrojích opomíjeny.
 • Rozlišení na úrovni 1 nm, dosahované bez použití korektoru optických vad, je plně dostačující pro zkoumání prakticky všech mikro- a nano-struktur.
 • Kvantitativní chemické složení v kombinaci se zobrazením při vysokém rozlišení ponechává jen málo neznámého o jakémkoliv vzorku.
 • Režim nízkého zvětšení umožňuje obsluze velmi pohodlně vyhledat zajímavou oblast preparátu.

Kontakt:
Ing. Filip Mika, Ph.D.

e-mail: fumici@isibrno.cz
tel: +420 541 514 298

Podrobnější informace: http://www.isibrno.cz

Povrch syntetzivaného diamantu (vlevo), seskupení mikrometrových diamantových zrn (vpravo)


Rastrovací mikroskopie pomalými elektrony

Rastrovací mikroskopie pomalými elektrony využívá princip tzv. katodové čočky brzdící elektronový svazek bezprostředně před povrchem vzorku. Elektronový svazek je tedy zformován a zaostřen na vysoké energii a díky tomu stopa dopadajícího svazku určující rozlišení obrazu může zůstat velice malá pro všechny energie elektronů od 15 keV až do 1 eV. Unikátní řešení detektoru nabízí velmi vysokou účinnost sběru signálu a vysoké zesílení i při nejnižších energiích.

Výhody a příklady aplikací:

 • Zmenšený prostor interakce pomalých elektronů uvnitř vzorku a tedy zlepšené rozlišení pro reálné vzorky spolu se zvýšenou povrchovou citlivostí.
 • Zvýšený signál sekundárních elektronů zlepšující poměr signálu k šumu obrazového signálu.
 • Zobrazení nevodivých preparátů při optimální energii elektronů nevyvolávající lokální nabíjení ani ve vysokém vakuu.
 • Hloubkové zkoumání vzorku pomocí tomografie založené na proměnné energii elektronů.
 • Zobrazení dopantů v polovodičích a měření jejich hustoty.
 • Nastavení energie elektronů na maximální materiálový kontrast pro konkrétní kombinace materiálů.
 • Zachycování signálních elektronů odražených pod velkými úhly vůči optické ose, které přenášejí vysoký krystalický kontrast.

Kontakt:
Ing. Ilona Müllerová, Dr.Sc.

e-mail: ilona@isibrno.cz
tel: +420 541 514 300

Podrobnější informace: http://www.isibrno.cz

Povrch dopisního papíru v jeho původním stavu nevodivosti (vlevo), optimální energie elektronů pro potlačené nabíjení (uprostřed, vproavo)


Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie a detekční systémy

Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie (EREM) představuje jeden z moderních vývojových trendů v mikroskopických metodách. Umožňuje zkoumání vzorků živé i neživé přírody v podmínkách vysokého tlaku plynů až 3000 Pa, ve kterých se nejen povrch nevodivého preparátu nenabíjí, ale dokonce lze uchránit vlhký vzorek před vyschnutím. Přístroje EREM přitom umožňují pracovat i ve vakuu pod 0,001 Pa, odpovídajícímu podmínkám pozorování v klasickém rastrovacím elektronovém mikroskopu.

Je-li tlak plynů v komoře vzorku EREM vyšší než přibližně 200 Pa, dochází k ionizačním srážkám primárních i signálních elektronů s atomy a molekulami plynů v okolí preparátu a vzniklé ionty kompenzují nabíjení vzorku dopadajícími elektrony. Tento proces umožňuje pozorování elektricky nevodivých vzorků bez nutnosti pokrytí jejich povrchu elektricky vodivou vrstvou. Je-li v komoře vzorku tlak plynů, nejlépe vodních par, vyšší než 611 Pa (při teplotě 0°C), lze pozorovat objekty obsahující menší či větší množství vody bez vyschnutí a zborcení.

Možnosti EREM:

 • Studium detailů struktury povrchů vodivých i nevodivých vzorků pocházejících z živé i neživé přírody o rozměrech nanometrů až milimetrů.
 • Studium vlhkých vzorků a vzorků na fázovém rozhraní skupenství (procesy kondenzace, vypařování, tání, tuhnutí, atd.)
 • Studium vzorků v podmínkách mechanického i tepelného namáhání v prostředí vakua, nebo různých druhů plynů s volitelnou vlhkostí.
 • Studium materiálového, topografického, popř. napěťového kontrastu (umožňujícího zobrazit nahromadění a rozložení elektrického náboje, například na hradlech tranzistorů).
 • Studium reakcí různých chemických látek v komoře vzorku mikroskopu.
 • Studium chemicky agresivních látek, například bateriových hmot.
 • Studium různých druhů vzorků v podmínkám blížících se atmosférickému tla­ku.

Vybrané aplikace EREM a výsledky výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery za poslední tři roky:

 • Vývoj a výroba speciálních detekčních systémů pro elektronové mikroskopy.
 • Studium desítek vybraných materiálů před korozí a po korozi různými chemickými látkami s cílem zjistit odolnost a životnost zkoumaných materiálů a odhadnout změnu jejich mechanických vlastností vlivem koroze.
 • Sudium vnitřního povrchu několika typů cévních katétrů s cílem mapovat a vzájemně porovnat jejich topografickou strukturu. V případě výrazné topografie povrchu by mohlo hrozit nebezpečí vzniku embolie.
 • Studium povrchů pracovních elektrod elektrochemických senzorů s cílem podrobně zmapovat povrchovou topografickou strukturu, změřit její skutečnou a geometrickou plochu a výsledně optimalizovat výrobní proces tohoto produktu a uvést na trh zcela nový typ elektrochemických senzorů.
 • Studium povrchové struktury solárních článků s cílem podrobně zmapovat vliv laserových procesů na různé vlastnosti těchto článků a optimalizovat jejich použití během výroby fotovoltaických zdrojů.
 • Ve spolupráci s lékařským zařízením byla provedena rozsáhlá studie vlivu různých technik odstraňování zubního kamene na poškození lidských zubů. Byla vyhodnocena vhodnost, účinnost a efektivita jednotlivých technik v poměru k nákladům na jejich pořízení do stomatologických ordinací.

Kontakt:
Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.

e-mail: vilem@isibrno.cz
tel: +420 541 514 333

Podrobnější informace: http://www.isibrno.cz


Nekorodovaný povrch tantalu (vlevo), povrch tantalu korodovaný v H2SO4 (uprostřed), povrch tantalu korodovaný v KOH (vpravo)

Elektronová mikroskopie v podmínkách ultravysokého vakua

Mikroskopie a analýza velmi čistých povrchů v ultravysoko­vakuových podmínkách představuje pro současné a zejména pro nastupující nanotechnologie nenahraditelný nástroj. ÚPT si postavil vlastní verzi ultravysokova­kuového rastrovacího elektronového mikroskopu pro studium atomově čistých a definovaných, popř. přímo v přístroji připravených povrchů pevných látek. Díky svojí kompletní vypékatelnosti mikroskop pracuje s vakuem v řádu 10–8 Pa, nicméně vzorky jsou pohodlně a rychle vyměňovány vakuovou propustí. Zařízení sestává ze tří vakuových komor: pozorovací komory, preparační komory a vakuové propusti. V pozorovací komoře je instalován elektronově optický tubus umožňující práci při všech energiích elektronů až do zlomků elektronvoltu a dokonce i zachytit zrcadlový obraz povrchu preparátu. K dispozici jsou detektory pro zachycení kompletní emise zpětně odražených elektronů při všech energiích, emise sekundárních elektronů a emise prošlých elektronů. Také lze snímat a analyzovat plyny uvolňované dopadem elektronů. Zařízení bude v blízké budoucnosti vybaveno analyzátorem energií Augerových elektronů. V preparační komoře se nacházejí zařízení pro čištění a odprašování povrchu iontovým svazkem a pro napařování vrstev z až tří různých materiálů.

ÚPT má v plánu zakoupit fotoemisní elektronový mikroskop (PEEM) kombinovaný s přímo zobrazujícím nízkoenergiovým elektronovým mikroskopem (LEEM) pro komplexní studium čistých krystalických povrchů všech typů.

Výhody a příklady aplikací:

 • Unikátní sestava manipulátoru vzorku a detektoru umožňuje seřízení přístroje na optimální parametry práce při libovolně nízkých energiích.
 • Elektrické pole v prostoru nad vzorkem soustřeďuje veškerou emisi elektronů a tedy zajišťuje shromáždění vší dostupné informace.
 • Velmi vysoká sběrová účinnost detekce signálu zvyšuje poměr signálu k šumu v obraze a urychluje sběr dat.
 • Při velmi nízkých energiích elektronů se v mikrosnímcích objevují nové typy kontrastních mechanismů, které navíc k tradičnímu topografickému a materiálovému kontrastu odhalují elektronickou a krystalickou strukturu vzorku.
 • Malý interakční objem značně zlepšuje rozlišení detailů ponořených pod povrch nebo vystupujících nad něj a obecně zvyšuje povrchovou citlivost.
 • Zrna v polykrystalických materiálech se stávají viditelnými s vysokým kontrastem, a to včetně podzrn, dvojčat, apod., s možností identifikace jejich krystalografické orientace.
 • S vysokým kontrastem a rozlišením je mapováno vnitřní napětí v polykrystalických materiálech.
 • Dopované oblasti v polovodičích je možné studovat kvantitativně a také přesně měřit kritické rozměry těchto obrazců.
 • Při velmi nízkých energiích ustává radiační poškozování extrémně citlivých preparátů.
 • Díky zvětšené vlnové délce velmi pomalé elektrony vytvářejí difrakční a interferenční jevy, které se stávají novými nástroji zkoumání nanostruktur.

Kontakt:
Mgr. Miloš Hovorka

e-mail: hovorka@isibrno.cz
tel: +420 541 514 259

Podrobnější informace: http://www.isibrno.cz


Atomově ploché dvourozměrné krystaly na silikonovém povrchu zobrazené za použití různých difrakčních kontrastů

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace