cs

en

Výsledky v roce 2016

Výsledky výzkumných skupin za rok 2016


Mikroskopie a spektroskopie povrchů

• Bylo prokázáno, že rastrovací elektronovou mikroskopií s extrémně pomalými elektrony lze určit počet vrstev grafénu v odrazném i transmisním módu a lze čistit povrch grafénu.

Mikroskopie a mikroanalýza

• Byla zpracována metodika, která umožňuje zobrazit rastrovacím elektronovým mikroskopem růst kompozitních nevodivých nanovrstev v nativním stavu bez předchozího pokovení.

Mikroskopie pro biomedicínu

• Vyvinuté metodiky přípravy kryogenně zchlazených vzorků mikrobiálních kultur a jejich biofilmů byly aplikovány na zobrazování rastrovací elektronovou mikroskopií (např. polymerů produkovaných bakteriemi, morfologických změn ve stresovaných buňkách kvasinek)

Magnetická rezonance

• Skupina je aktivně začleněna do projektu Výzkumných infrastruktur Czech-Bioimaging, který je považován za národního partnera projektu Euro-Bioimaging.

• Byla dokončena a prezentována podstatně rozšířená verze simulátoru kvantově-mechanického chování vázaných a relaxujících jaderných spinových systémů NMRScopeB

• Byla provedena a zpracována MR měření difúze v transgenním myším modelu Parkinsonovy choroby a vyhodnocením multiparametrického modelu bylo prokázáno, že kurtóza difúze může být užita jako indikátor akumulace alfa-synukleinu doprovázející toto onemocnění, a je tedy potenciálním objektivním markerem tohoto onemocnění v rané fázi.

• Byla vyvinuta a ověřena metoda pro rychlé MRI měření kvantifikující rozložení koncentrace tuků a vody, kterou lze využít např. při diagnostice onemocnění jater.

Medicínské signály

• Metody a softwarové řešení pro zpracování medicínských signálů byly představovány otevřenou programovou platformou SignalPlant pro vizualizaci a analýzu rozsáhlých signálů a programem pro detekci srdečních arytmií. SignalPlant je rozšířen v 68 zemích a je využíván především pro EKG a EEG analýzu.

• Zdokonalení celotělového impedančního monitoru určeného pro monitorování distribuce krve a šíření tlakové vlny tak, že umožňuje současné měření signálů až z 18 míst těla v různých hemodynamických stavech.

• Pokračovali jsme v analýze funkční organizace epileptického hippocampu.

Environmentální elektronová mikroskopie (EREM)

• Využili jsme novou aparaturu a aplikovali jsme vyvinuté metody EREM zobrazování na různé živé vzorky, např. somatická embrya jedlí, a zobrazení rostlinných biologických vzorků v nativním stavu byla porovnána nízkoteplotní EREM, Cryo-SEM a optickou konfokální mikroskopií. Optické mikromanipulační techniky

• Prokázali jsme existenci hypotetického silového příspěvku od optického spinu.

• Teoreticky a experimentálně jsme analyzovali vliv kubického potenciálu na chování stochastického systému, který vede ke zvýšení poměru signál/šum.

• Identifikovali jsme koncentraci polymerů v mikroorganismech Ramanovou mikrospektroskopií.

Koherentní lasery a interferometrie

• Analýza neklasického světelného záření z velkého souboru zchlazených iontů Ca.

• Poloprovozní testování automatizovaného systému kalibrace koncových měrek v Metrologickém institutu.

• Podíl na realizaci 306 km dlouhého páteřního spoje národní fotonické sítě ČR, kterým je dopravována superstabilní vlnová délka tzv. normálového laseru z laboratoří ÚPT AV ČR v Brně do střediska CESNET v Praze.

• Využití fotonických optických vláken plněných absorpčními plyny v metrologii délek.

Kryogenika a supravodivost

• Byly vypracovány a ověřeny metody měření emisivity a absorptivity vysoce odrazných povrchů v rozmezí od 20–300 K a radiačních vlastností materiálů a povlaků pro vesmírné využití.

• V rámci vývoje kosmických aparatur zadavatelem smluvního výzkumu byly určeny emisivity a absorptivity různých kovových povrchů a metalických vrstev v teplotním rozsahu 25 K až 320 K

• Spoluúčast na experimentech COMPASS.

Tenké vrstvy

• Byly navrženy a připraveny planární Au/Fe/Au nanostruktury použitelné jako perspektivní senzory magnetického pole.

• Byla vyhodnocována lomová houževnatost nanolaminovaných povlaků použitím indentace a impaktních testů

• Byla vyvinuta technologie depozice supravodivých povlaků nitridu niobu stovky nanometrů silných s kritickou teplotou Tc srovnatelnou s Tc objemového materiálu.

Elektronová optika

• Byly optimalizovány elektronově optické systémy STEM/TOF pro velmi nízké energie elektronů Elektronová litografie

• Byla zdokonalena metoda detekce hustoty proudu v elektronových litografech s tvarovaným elektronovým svazkem.

• Bylo navrženo difrakční obrazové zařízení, jehož jednotlivé difrakční elementy jsou uspořádány v neortogonální souřadné soustavě s využitím fylotaktického modelu.

• Byla vyvinuta technologie přípravy strukturovaných tenkých vrstev Si3N4 na křemíkových podložkách využitelných jako masky pro difrakci elektronů v SEM.Elektronové technologie

• Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové aplikace, např. elektronových trysek a dílů elektronových mikroskopů, spojování zirkoniových slitin, hermetické průchodky pro jaderné elektrárny, díly pro automobilový průmysl.


Laserové technologie

• Vyvinutí analýzy proudění plynů při svařovacím procesu Schlierovou metodou.

• Aplikace metody monitorování laserového svařovacího procesu pomocí matematické analýzy chování záření laserem indukovaného plazmatu.


Významné výsledky v roce 2016

Články v impaktovaných časopisech

 1. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Longitudinal double spin asymmetries in single hadron quasi real photoproduction at high p(T). Physics Letters. B 2016, roč. 753, FEB 10, s. 573–579. ISSN 0370–2693, IF: 4,787.
 2. Adolph, C.; Srnka, Aleš at al. The spin structure function g(1)(p) of the proton and a test of the Bjorken sum rulecf. Physics Letters. B 2016, roč. 753, FEB 10, s. 18–28. ISSN 0370–2693, IF: 4,787.
 3. Adolph, C.; Srnka, Aleš. Interplay among transversity induced asymmetries in hadron leptoproduction. Physics Letters. B 2016, roč. 753, FEB 10, s. 406–411. ISSN 0370–2693, IF: 4,787.
 4. Antognozzi, M.; Bermingham, C.R.; Harniman, R.L.; Simpson, Stephen Hugh; Senior, J.; Hayward, I.R.; Hoerber, H.; Dennis, M.R.; Bekshaev, A.Y.; Bliokh, K.Y.; Nori, F. Direct measurements of the extraordinary optical momentum and transverse spin-dependent force using a nano-cantilever. Nature Physics 2016, roč. 12, č. 8, s. 731–735. ISSN 1745–2473, IF: 18,791.
 5. Bok, Jan; Lalinský, Ondřej; Hanuš, M.; Onderišinová, Z.; Kelar, J.; Kučera, M. GAGG:ce single crystalline films: New perspective scintillators for electron detection in SEM. Ultramicroscopy 2016, roč. 163, APR, s. 1–5. ISSN 0304–399., IF: 2,874.
 6. Bok, Jan; Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Urbánek, Michal; Matějka, Milan; Krzyžánek, Vladislav. Measurements of current density distribution in shaped e-beam writers. Microelectronic Engineering 2016, roč. 149, JAN 5, s. 117–124. ISSN 0167–9317, IF: 1,277.
 7. Brzobohatý, Oto; Hernández, R.J.; Simpson, Stephen Hugh; Mazzulla, A.; Cipparrone, G.; Zemánek, Pavel. Chiral particles in the dual-beam optical trap. Optics Express 2016, roč. 24, č. 23, 26382:1–10. ISSN 1094–4087, IF: 3,148.
 8. Bzdek, B. R.; Power, R. M.; Simpson, Stephen Hugh; Reid, J. P.; Royall, C. P. Precise, contactless measurements of the surface tension of picolitre aerosol droplets. Chemical Science 2016, roč. 7, č. 1, s. 274–285. ISSN 2041–6520, IF: 9,144.
 9. Czekóová, K.; Shaw, D. J.; Urbánek, Tomáš; Chládek, Jan; Lamoš, M.; Roman, R.; Brázdil, M. What’s the meaning of this? A behavioral and neurophysiological investigation into the principles behind the classification of visual emotional stimuli. Psychophysiology 2016, roč. 53, č. 8, s. 1203–1216. ISSN 0048–5772, IF: 3,074.
 10. Eskilsson, E.; Rosland, G.V.; Talasila, K.M.; Knappskog, S.; Keunen, O.; Sottoriva, A.; Foerster, S; Solecki, G.; Taxt, T.; Jiřík, Radovan; Fritah, S.; Harter, P.N.; Valk, K.; Al Hossain, J.; Joseph, J.V.; Jahedi, R.; Saed, H.S.; Piccirillo, S.G.; Spiteri, I.; Leiss, L.; Euskirchen, P.; Graziani, G.; Daubon, T.; Lund-Johansen, M.; Enger, P.O.; Winkler, F.; Ritter, C.; Niclou, Simone P.; Watts, C.; Bjerkvig, R.; Miletic, H. EGFRvIII mutations can emerge as late and heterogenous events in glioblastoma development and promote angiogenesis through Src activation. Neuro-Oncology 2016, roč. 18, č. 12, s. 1644–1655. ISSN 1522–8517, IF: 7,371.
 11. Fialová, D.; Skoupý, Radim; Drozdová, E.; Krzyžánek, Vladislav; Šín, L.; Beňuš, R.; Klíma, B. The Application of Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM-EDX) in Ancient Dental Calculus for the Reconstruction of Human Habits. Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 2056–2057. ISSN 1431–9276, IF: 1,730.
 12. Hrubanová, Kamila; Samek, Ota; Haroniková, A.; Bernatová, Silvie; Zemánek, Pavel; Márová, I.; Krzyžánek, Vladislav. Morphological and Production Changes in Stressed Red Yeasts Monitored Using SEM and Raman Spectroscopy. Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 1146–1147lo1211. ISSN 1431–9276, IF: 1,730.
 13. Hudec, Jiří; Neděla, Vilém. Study of Dielectric Properties and Morphology of Epoxy Resin with Silicon Dioxide Microparticles and Nanoparticles. Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 1896–1897. ISSN 1431–9276, IF: 1,730.
 14. Khairnar, A.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Szabó, N.; Latta, P.; Arab, A.; Hutter-Paier, B.; Havas, D.; Windisch, M.; Šulcová, A.; Starčuk jr., Zenon; Király, A.; Rektorová, I. Late-stage alpha-synuclein accumulation in TNWT-61 mouse model of Parkinson's disease detected by diffusion kurtosis imaging. Journal of Neurochemistry 2016, roč. 136, č. 6, s. 1259–1269. ISSN 0022–3042, IF: 3,842.
 15. Klimeš, Petr; Duque, J. J.; Brinkmann, B.; Gompel, J.V.; Stead, M.; St Louis, E.K.; Halámek, Josef; Jurák, Pavel; Worrell, G. A. The functional organization of human epileptic hippocampus. Journal of Neurophysiology 2016, roč. 115, č. 6, s. 3140–3145. ISSN 0022–3077, IF: 2,653.
 16. Králík, Tomáš; Musilová, Věra; Hanzelka, Pavel; Frolec, Jiří. Method for measurement of emissivity and absorptivity of highly reflective surfaces from 20 K to room temperatures. Metrologia 2016, roč. 53, č. 2, s. 743–753. ISSN 0026–1394, IF: 2,500.
 17. Kratochvíla, Jiří; Jiřík, Radovan; Bartoš, M.; Standara, M.; Starčuk jr., Zenon; Taxt, T. Distributed capillary adiabatic tissue homogeneity model in parametric multi-channel blind AIF estimation using DCE-MRI. Magnetic Resonance in Medicine 2016, roč. 75, č. 3, s. 1355–1365. ISSN 0740–3194, IF: 3,782.
 18. Leinveber, Pavel; Halámek, Josef; Jurák, Pavel. Ambulatory monitoring of myocardial ischemia in the 21st century-an opportunity for high frequency QRS analysis. Journal of Electrocardiology 2016, roč. 49, č. 6, s. 902–906. ISSN 0022–0736, IF: 1,290.
 19. Lučan, R. K.; Bartonička, T.; Jedlička, Petr; Řeřucha, Šimon; Šálek, Martin; Čížek, Martin; Nicolaou, H.; Horáček, I. Spatial activity and feeding ecology of the endangered northern population of the Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus). Journal of Mammalogy 2016, roč. 97, č. 3, s. 815–822. ISSN 0022–2372, IF: 1,558.
 20. Mikmeková, Eliška; Frank, Luděk; Müllerová, Ilona; Li, B. W.; Ruoff, R. S.; Lejeune, M. Study of multi-layered graphene by ultra-low energy SEM/STEM. Diamond and Related Materials 2016, roč. 63, March 2016, s. 136–142. ISSN 0925–9635, IF: 2,125.
 21. Mikulka, J.; Hutová, E.; Kořínek, Radim; Marcon, P.; Dokoupil, Zdeněk; Gescheidtová, E.; Havel, L.; Bartušek, Karel. MRI-Based Visualization of the Relaxation Times of Early Somatic Embryos. Measurement Science Review 2016, roč. 16, č. 2, s. 54–61. ISSN 1335–8871, IF: 0,969.
 22. Müllerová, Ilona; Mikmeková, Eliška; Mikmeková, Šárka; Konvalina, Ivo; Frank, Luděk. Practical Use of Scanning Low Energy Electron Microscope (SLEEM). Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 1650–1651. ISSN 1431–9276, IF: 1,730.
 23. Neděla, Vilém; Tihlaříková, Eva; Schiebertová, P.; Zajícová, I.; Schwarzerová, K. Study of Plant Waxes Using Low Temperature Method for ESEM. Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 1180–1181. ISSN 1431–9276, IF: 1,730.
 24. Obruča, S.; Sedláček, P.; Mravec, F.; Samek, Ota; Márová, I. Evaluation of 3-hydroxybutyrate as an enzyme-protective agent against heating and oxidative damage and its potential role in stress response of poly(3-hydroxybutyrate) accumulating cells. Applied Microbiology and Biotechnology 2016, roč. 100, č. 3, s. 1365–1376. ISSN 0175–7598, IF: 3,376.
 25. Plešinger, Filip; Jurčo, Juraj; Halámek, Josef; Jurák, Pavel. SignalPlant: an open signal processing software platform. Physiological Measurement 2016, roč. 37, č. 7, N38-N48. ISSN 0967–3334, IF: 1,576.
 26. Plešinger, Filip; Klimeš, Petr; Halámek, Josef; Jurák, Pavel. Taming of the monitors: reducing false alarms in intensive care units. Physiological Measurement 2016, roč. 37, č. 8, s. 1313–1325. ISSN 0967–3334, IF: 1,576.
 27. Samek, Ota; Obruča, S.; Šiler, Martin; Sedláček, P.; Benešová, P.; Kučera, D.; Márová, I.; Ježek, Jan; Bernatová, Silvie; Zemánek, Pavel. Quantitative Raman Spectroscopy Analysis of Polyhydroxyal­kanoates Produced by Cupriavidus necator H16. Sensors 2016, roč. 16, č. 11, 1808:1–7. ISSN 1424–8220, IF: 2,033.
 28. Skoupý, Radim; Nebesářová, Jana; Krzyžánek, Vladislav. Electron Beam Induced Mass Loss Dependence on Stained Thin Epon Resin Sections. Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 926–927. ISSN 1431–9276, IF: 1,730.
 29. Šmíd, Radek; Čížek, Martin; Mikel, Břetislav; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Noise Suppression on the Tunable Laser for Precise Cavity Length Displacement Measurement. Sensors 2016, roč. 16, č. 9, 1428:1–11. ISSN 1424–8220, IF: 2,033.
 30. Šmíd, Radek; Hänsel, A.; Pravdová, Lenka; Sobota, Jaroslav; Číp, Ondřej; Bhattacharya, N. Comb mode filtering silver mirror cavity for spectroscopic distance measurement. Review of Scientific Instruments 2016, roč. 87, č. 9, 093107:1–8. ISSN 0034–6748, IF: 1,336.
 31. Tomori, Z.; Keša, P.; Nikorovič, M.; Kaňka, Jan; Jákl, Petr; Šerý, Mojmír; Bernatová, Silvie; Valušová, E.; Antalík, M.; Zemánek, Pavel. Holographic Raman tweezers controlled by multi-modal natural user interface. Journal of Optics 2016, roč. 18, č. 1, 015602:1–9. ISSN 2040–8978, IF: 1,847.
 32. Tuček, J.; Sofer, Z.; Bouša, D.; Pumera, M.; Holá, K.; Malá, Aneta; Poláková, K.; Havrdová, M.; Čépe, K.; Tomanec, O.; Zbořil, R. Air-stable superparamagnetic metal nanoparticles entrapped in graphene oxide matrix. Nature Communications 2016, roč. 7, SEP 16, 12879:1–11, č. článku 12879. ISSN 2041–1723, IF: 11,329.
 33. Vaškovicová, Naděžda; Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav. Is Sputtering Sufficient for Production of Replicas?. Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 44–45. ISSN 1431–9276, IF: 1,730.
 34. Vaškovicová, Naděžda; Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav. Processing a Biological Tissue from Cryo-SEM to Replica. Microscopy and Microanalysis 2016, roč. 22, S3, s. 236–237. ISSN 1431–9276., IF: 1,730.
 35. Voběrková, S.; Hermanová, S.; Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav. Biofilm formation and extracellular polymeric substances (EPS) production by Bacillus subtilis depending on nutritional conditions in the presence of polyester film. Folia Microbiologica 2016, roč. 61, č. 2, s. 91–100. ISSN 0015–5632, IF: 1,335.
 36. Vondra, Vlastimil; Jurák, Pavel; Viščor, Ivo; Halámek, Josef; Leinveber, P.; Matějková, M.; Soukup, L. A multichannel bioimpedance monitor for full-body blood flow monitoring. Biomedizinische Technik 2016, roč. 61, č. 1, s. 107–118. ISSN 0013–5585, IF: 1,650.
 37. Walker, C.; Frank, Luděk; Müllerová, Ilona. Simulations and measurements in scanning electron microscopes at low electron energy. Scanning 2016, roč. 38, č. 6, s. 802–818. ISSN 0161–0457, IF: 1,304.

Patenty, užitné nebo průmyslové vzory nebo jiné výsledky chráněné podle zvláštních právních předpisů


 • Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef. Zařízení pro kalibraci délky předmětu. 2016. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno, MESING, spol. s r.o., Brno, 15.11.2016. 30006.
 • Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Konečný, Pavel. Sestava pro kalibraci délky koncových měrek. 2016. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno, MESING, spol. s r.o., Brno, 22.11.2016. 30043.
 • Konečný, Pavel; Kůr, J.; Buchta, Zdeněk; Číp, Ondřej; Čížek, Martin; Lazar, Josef. Podavač. 2016. Brno : MESING, spol. s r.o., Brno, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno, 15.11.2016. 30005.
 • Mikel, Břetislav; Helán, R.; Urban, F.; Jelínek, Michal. Optovolokonnyj datčik dlja vimirjuvannja deformacij kontejnmenta jadernogo reaktora. 2016. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Network Group, s.r.o., 25.08.2016. 109254.
 • Mikel, Břetislav; Helán, R.; Urban, F.; Jelínek, Michal. Volokonno-optičeskij datčik i komplekt dlja izmerenija deformacij zaščitnoj oboločki jadernogo reaktora. 2016. Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Network Group, s.r.o., 26.05.2016. 083056.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace