cs

en

Financování

Dosažení cílů ALISI bylo podmíněno investicemi v realizační fázi. Celkové náklady na pořízení infrastruktury a zahájení činnosti ALISI do roku 2014 byly 512,7 mil. Kč.

Významnou část rozpočtu tvořily výdaje na samotnou výstavbu laboratoří pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologí v předpokládané výši 109 mil. Kč a jejich následné vybavení moderními laboratorními přístroji a související technikou v pořizovací ceně 250 mil. Kč. Ostatní prostředky byly využity na financování aktivit souvisejících s realizací projektu a zahájení výzkumných aktivit.

Stěžejním zdrojem financování realizační fáze ALISI byla dotace z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra, ve výši 432,9 mil. Kč. ALISI byla dotace přiznána 24.11.2009 ve tvrdé konkurenci řady vědeckovýzkumných záměrů předložených v první výzvě programu.

Přehled financování:
Celkové výdaje projektu: 512 695 128 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 432 941 962 Kč
Celkové způsobilé výdaje investiční: 364 624 705 Kč
Celkové způsobilé výdaje neinvestiční: 68 317 257 Kč

Dotace z OP VaVpI:
Celkem: 432 941 962 Kč
Z toho prostředky z rozpočtu Evropské unie: 368 000 667,70 Kč (85 %)
Z toho prostředky z národních zdrojů České republiky: 64 941 294,30 Kč (15 %)

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace