cs

en

Výsledky v roce 2015

Výsledky výzkumných skupin za rok 2015


Mikroskopie a spektroskopie povrchů

• Pomocí mikroskopie s extrémně pomalými elektrony byl získán vysoký kontrast jednoatomové vrstvy a vzájemně přeložených vloček grafénu a kvantitativní údaje o propustnosti i odrazivosti grafénu od 0 do stovek eV, byly zobrazeny dva pásy fluktuací odrazivosti pod 20 eV, jejichž počet odpovídá počtu vrstev grafénu, a byl zviditelněn mechanismus růstu vrstev grafénu nad resp. pod předchozí vrstvou.


Mikroskopie a mikroanalýza

• Bylo využíto vybavení laboratoří elektronové mikroskopie k zobrazování a analýzám vzorků, např. tenkých kompozitních krystalických vrstev (NaxCoO2), nanočástic,

• Vypracována a experimentálně ověřena metodika stanovení úhlového a energiového rozložení detekovaných signálních elektronů s použitím Monte Carlo simulací a trasování elektronů v polích.


Mikroskopie pro biomedicínu

• Vyvinuta metodiku přípravy kryogenně zchlazených vzorků mikrobiálních kultur a jejich biofilmů pro pozorování rastrovací elektronovou mikroskopií a optickou spektroskopií a analýzu Ramanovskou mikrospektroskopií,


Magnetická rezonance

• Skupina je aktivně začleněna do projektu Výzkumných infrastruktur Czech-Bioimaging, který je považován za národního partnera projektu Euro-Bioimaging.

• Vylepšena a testována kvantitativní charakterizace perfúze a distribuce kontrastní látky v tkáni pomocí farmakokinetických modelů se slepou a neslepou dekonvolucí, z magneticko rezonančních (MR) a ultrazvukových in vivo měření.

• Rozvoj biomedicínských aplikací zobrazování s využitím MR tomografu, např. testy difúzometrických markerů zvýšené exprese alfa-synukleinu u Parkinsonovy choroby, testy značení PLGA nanokapsulí s pro-angiogenním faktorem VEGF165 SPIO nanočásticemi.

• Vývoj algoritmů pro segmentaci MR obrazů ke studiu somatické embryogeneze smrku. Medicínské signály

• Dokončení veřejně dostupné pokročilé programové systémy pro vizualizaci a zpracování dat v kardiologii a neurologii ViziProbe a SignalPlant.

• Získání první a druhé ceny v mezinárodní soutěži Physionet Challenge award o nejlepší algoritmus pro detekci život ohrožujících arytmií na jednotce intenzivní péče.

• Analýzy patologické vysokofrekvenční oscilace a zapojení různých mozkových struktur do kognitivních a paměťových procesů.


Environmentální elektronová mikroskopie (EREM)

• Vývoj nových metod EREM zobrazování morfologie nativních bio-polymerů a citlivých biologických vzorků v podmínkách vysokého tlaku plynů v komoře vzorku.


Optické mikromanipulační techniky

• Analýzy optického zachycení a rotace nesférický nanoobjektů a mikroobjektů. • Identifikace bakteriálních biofilmů a růstových médií Ramanovou mikrospektroskopií


Koherentní lasery a interferometrie

• Dosaženo zachycení a optické zchlazení iontů Ca systémem laserových svazků.

• Realizovány nové interferometrické měřicí metody pro měření tvarů povrchů a fázových změn prostředí využívající bílé a koherentní interferometrie, nedifrakční svazky a demodulace interferenční fáze.

• Ověření optického senzoru pro měření vibrací a uhlů na bázi vláknových Braggových mřížek pro detekci tvarových změn a odchylek kontejnmentů jaderných elektráren.


Kryogenika a supravodivost

• Analýzou experimentálních dat zahraničních skupin byl na základě vlastního modelu zpochybněn publikovaný přechod Rayleighovy-Bénardovy konvekce do mezního režimu

• Spoluúčast na experimentech COMPASS.


Tenké vrstvy

• Byla prokázána vysoká odolnost MoBC povlaků vůči dynamickému opotřebení.

• Byla vyvinuta technologie depozice supravodivých niobových povlaků stovky nanometrů silných s kritickou teplotou 8,96 K.


Elektronová optika

• Byly otestovány metody optimalizace vlastností elektronově optických systémů včetně vlivu prostorového náboje, vlnově optických vlastností elektronů a vlivu vad vychýlení.


Elektronová litografie

• Byly rozvinuty speciální metodiky pro technologii elektronové litografie týkající se srovnání rychlosti zápisu, ošetření rozptylových jevů a homogenity tvarovaného svazku.


Elektronové technologie

• Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové aplikace, např. hermetické průchodky, automobilový průmysl, radioaktivní vzorky.


Laserové technologie

• Diagnostika tvorby a rozvoje plazmatu při laserovém svařování.

• Byly testovány aktivní optické prvky pro výkonové laserové aplikace a technologie.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace