cs

en

Výzkumné programy

Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií jsou určeny pro výkon výzkumných aktivit zasahujících do oblastí diagnostiky a technologií, které využívají metody magnetické rezonance, laserové interferometrie a spektroskopie, měření a vyhodnocování biosignálů, elektronové mikroskopie a litografie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci nových přístrojů a systémů.

Po vědecko-výzkumné stránce budou laboratoře ALISI organizovány do dvou výzkumných programů, které propojují podobně orientované disciplíny:

  • Aplikované diagnostické metody,
  • Pokročilé technologie.

Program Aplikované diagnostické metody

Tato aktivita představuje soustředení metod diagnostiky, měření a zobrazování materiálů, struktur a povrchů pokrývajících svým rozlišením, přesností a měřítkem celou škálu sahající od makroúrovně až po nanosvět. Koncentrace fyzikálně různorodých metod nabízí neobyčejně komplexní pohled s mimořádným aplikačním potenciálem pro cílený a kolaborativní výzkum s průmyslovými partnery. Zaměření aktivity je primárně do technické sféry a částečně též na vzorky biologické povahy.
Klíčovými směry jsou zde elektronová mikroskopie, rentgenová spektroskopie, magnetická rezonanční spektroskopie a tomografie, nanometrologie, optická konfokální mikroskopie a laserová spektroskopie, měření a zpracování signálů v medicíně. Každá z těchto diagnostických metod je v současné době rozvíjena jako součást aktivit některé výzkumné skupiny ÚPT.

Vedoucím výzkumného programu je Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Program Pokročilé technologie

Jedná se opět o komplexní aktivitu pokrývající unikátní pokročilé technologie, které byly v ÚPT vyvinuty nebo dále rozvíjeny. Zejména se jedná o elektronovou litografii, vytváření nanovrstev magnetronovým naprašováním, optické mikromanipulační techniky pro bezkontaktní manipulace s nanoobjekty a mikroobjekty, vakuové a kryogenní techniky, svařování těžce pojitelných materiálů elektronovým a laserovým paprskem, technologie kyvet s ultračistými plyny.

Vedoucím výzkumného programu je Ing. Jaroslav Sobota, CSc.

Více informací o výzkumné činnosti centra naleznete v záložce Co umíme.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace